تعدیل نیرو گوگل موجب بیکاری ۱۲ هزار نفر خواهد شد

پس از اخراج های گسترده آمازون، مایکروسافت و متا، گوگل نیز همین کار را انجام می دهد. این شرکت قصد دارد حدود ۶ درصد از نیروی کار جهانی خود را تعدیل کند. این تصمیم تعدیل نیرو گوگل منجر به بیکار شدن ۱۲ هزار نفر خواهد شد.