گوشی وزیر ارتباطات جدید ایرانی است! درخواست وی برای همراهی مردم با گوشی ایرانی

این داستان گوشی ایرانی مدت زیادی است که توسط مقامات مختلف عنوان شده و بعد از مدتی به فراموشی سپرده می شود. وزیر ارتباطات جدید یعنی آقای عیسی زارع پور هم برای ادامه دادن شروع پرشور خود که با عباراتی مثل “از شبکه های اجتماعی ممنوعه استفاده نمی کنم” همراه بود، با این عبارت ادامه می دهد “گوشی که هم اکنون از آن استفاده می‌کنم ایرانی است و ظرفیت‌های مناسبی نیز دارد.” وی ادامه نداد که “ظرفیت مناسب” چیست؟! بله گوشی وزیر ارتباطات جدید ایرانی است و درخواست وی برای همراهی مردم با گوشی ایرانی دیگر موضوعی که عنوان می کند.