به گفته قانون گذار آلمانی قابلیت CSAM اپل “بزرگترین ابزار نظارتی تاریخ” است

ماجرای قابلیت CSAM اپل این روزها خیلی بحث برانگیز شده است. گاهی حتی کارمندان اپل از آن ابراز نگرانی می کنند و گاهی کرگ-فدریگی آن را کاملا توجیه می کند. جالب است که بدانید به گفته قانون گذار آلمانی قابلیت CSAM اپل “بزرگترین ابزار نظارتی تاریخ” است.