به گفته مدیرعامل اینتل مشکل کمبود تراشه تا سال ها ادامه خواهد داشت

مشکل کمبود تراشه که به صورت مستقیم به سیاست های اشتباه جهانی امریکا و البته آموزش از راه دور و نیاز به دستگاه های ارتباطی بیشتر مربوط می شود، گویا به این زودی ها مرتفع نخواهد شد. به گفته مدیرعامل اینتل مشکل کمبود تراشه تا سال ها ادامه خواهد داشت.