زلزله تهران : آدرس مراکز تخلیه امن اضطراری تهران

در همین راستا استاندار تهران گفته مردم امشب هوشیار باشند. در این شرایط شاید آدرس مراکز تخلیه امن اضطراری تهران مهم‌ترین نیازمندی کاربران باشد.