تاریخ دقیق روز اربعین ۹۸

تاریخ اربعین ۹۸ به هجری شمسی شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸

تاریخ اربعین ۹۸ به میلادی شنبه ۱۹ اکتبر ۲۰۱۹

تاریخ اربعین ۹۸ به هجری قمری ۲۰ صفر ۱۴۴۱