گوگل به باگ امنیتی آیفون ها اشاره کرد

در ادامه با ترنجی همراه باشید تا درباره باگ امنیتی آیفون ها صحبت کنیم.