پیکسل ۴ شاید قابلیت زوم ۲۰ برابری داشته باشد

بله، پیکسل ۴ شاید قابلیت زوم ۲۰ برابری داشته باشد! در ادامه با ترنجی همراه باشید تا درباره آن صحبت کنیم.